Korrosion

Afbeelding1
En av de mest igenkännliga typerna av skador på utrustning är korrosion.

Korrosion eller oxidering är en förändring av en metalls egenskaper som orsakas av kemiska reaktioner mellan föroreningar och metallytor. För elektronik leder förändringen till att metallens ledningsförmåga förändras. Den förändrade ledningsförmågan leder ofta till en felaktigt fungerade utrustning, eftersom de korroderade enheterna kanske inte leder el- och datasignaler på rätt sätt.

Korrosionsmekanismen beror på många olika faktorer, t.ex. vilka material som använts för att konstruera den påverkade utrustningen, föroreningens typ och koncentration samt fukthalten i luften. Beroende på dessa faktorer kan korrosion utvecklas snabbt och förstöra utrustningen inom 24 timmar efter exponering. Annan utrustning kan klara sig i veckor utan försämring om kontamineringsnivåerna och miljöfaktorerna är gynnsamma. Eftersom varje utrustning kommer att reagera olika på korrosiva ämnen rekommenderar vi, att företag med påverkad utrustning kontaktar ett kvalificerat företag för renovering av utrustning så snart som möjligt, så att en korrekt kontamineringsanalys och bevarandemetod kan genomföras.

Underlåtenhet att göra så kan resultera i ytterligare, allvarliga följder såsom mekanisk bindning, överhettning eller kortslutning.

Mekanisk bindning

Utöver korrosion kan vissa typer av utrustning skadas, till exempel frånkoppling i elektriska ställverk och spindelmotorer i hårddiskar, genom mekanisk bindning om kontamineringen inte avlägsnas. Mekanisk bindning uppstår eftersom kontamineringen, oavsett frätande eller inert, fungerar som ett slipmedel och genererar intensiv lokal uppvärmning. Denna uppvärmning minskar viskositeten hos varje närvarande smörjmedel, vilket medför att metalldelar gnider mot varandra

Överhettning

Ett annat problem med korrosion är överhettning av elektrisk och elektronisk utrustning. Rester och kontamineringar som avsatts från skadehändelsen behöver inte vara särskilt frätande, men de kan fortfarande förhindra att känsliga mikroelektroniska komponenter avleder värme korrekt. Över tid, som kan variera beroende på kontamineringens tjocklek och de typer av komponenter som exponeras, kan den kontinuerliga uppvärmningen orsaka att enheten inte fungerar. Som ett exempel använder de flesta processorbaserade utrustningar, inklusive datorer, centrala telefonväxlar och CNC-kontroller, kylkroppar och fläktar i processorerna för att underlätta värmeavledningen, eftersom processorerna är så känsliga för överhettning.

Intensiv lokal överhettning kan också uppstå i elektromekanisk utrustning som ett resultat av kontamineringar. Bra exempel på detta är kontaktorer i motorstartare och ställverk. Kontamineringen är inte så ledande som den metall som används i kontakterna och den högre resistansen för kontamineringen medför lokal uppvärmning i området. Denna uppvärmning gör att resistansen ökar ytterligare i området, vilket genererar ytterligare värme. Beroende på enhetens funktionalitet kan utrustningen helt och hållet upphöra att fungera eller ännu värre, i fall med högspänningsapparatur, kan det leda till explosion eller brand.

Elektrisk kortslutning

Elektrisk kortslutning är ett annat problem i samband med kontamineringsskador. Inte bara rökkontamineringar kan vara ledande, även vatten som innehåller föroreningar är ledande. Som ett resultat kan el ledas över ytor eller enheter där det inte är avsett att ledas. Slutresultatet kan innebära en elektrisk kortslutning med resulterande skador på utrustningen.


Få den hjälp du behöver

Läs mer om vår utrustning restaureringstjänster, underhållstjänster, kontinuitetsråd och mer.

Kontakt »

Senaste nyheterna

Läs mer »