Föroreningar

Flood Town.Hurricane.Harvey
Skicket på utrustning, maskiner och anläggningar som är förorenade efter översvämning eller vattenexponering kan snabbt försämras, främst beroende på korrosion, om omedelbara åtgärder inte vidtas för att stabilisera utrustningen.

Det är inte ovanligt att utrustningen skulle ha kunnat återställas helt omedelbart efter en skada. Men när omedelbara åtgärder inte vidtas för att skydda utrustningen från pågående skador, kan fortsatt förslitning leda till att utrustningen inte längre kan återställas. I sådana fall kan möjligheten att snabbt återgå till verksamheten gå förlorad eftersom du nu måste utstå potentiellt långa upphandlingsfördröjningar för ny utrustning.

De åtgärder du vidtar under de första timmarna efter en katastrofhändelse för att skydda dina tillgångar från ytterligare skador kan ha en dramatisk inverkan på den totala återställningsperioden för verksamheten. AREPA rekommenderar alltid att brådskande bevarande- och stabiliseringsåtgärder vidtas för berörd utrustning, maskiner och anläggningar så snart som möjligt efter det att en vatten- och föroreningsskada inträffat.


Få den hjälp du behöver

Läs mer om vår utrustning restaureringstjänster, underhållstjänster, kontinuitetsråd och mer.

Kontakt »

Senaste nyheterna

Läs mer »